Učitelé
šipka doprava černá
Alkohol ve škole
řešení

Alkohol ve škole

šipka doprava
Alkohol na půdě školy představuje vážný problém s kázeňskými i trestněprávními následky a rozhodně by neměl být pracovníky školy tolerován.
šipka doprava
Příčiny sklonu k této závislosti mohou být složité, ale v podstatě jde o součet vrozených predispozic, individuálního rozhodování a vlivu prostředí, tedy rodiny, školy a kamarádů.
šipka doprava
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno (§ 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek).

zákon mluví

jasně

neplnoleté osobyšipka dolů
Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.
konzumace alkoholušipka dolů
V případě, kdy je dítě přistiženo při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
stop alkoholušipka dolů
Alkohol je třeba dítěti odebrat a zajistit, aby nemohlo v konzumaci pokračovat.
nebezpečíšipka dolů
Podle závažnosti momentálního stavu dítěte, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
vliv alkoholušipka dolů
V případě, kdy je dítě pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohroženo na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
postupšipka dolů
Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením dítěte (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí do své agendy a vyrozumí vedení školy.
sanitkašipka dolů
V případě, kdy je dítě pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohroženo na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
postup tabulkašipka dolů
Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.
zákonný zástupcešipka dolů
Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že dítě konzumovalo alkohol ve škole i v případě, kdy je dítě schopno v aktivitě pokračovat.
príslušný odboršipka dolů
Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (§ 10 odst. 4 písm. g zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
učitelšipka dolů
V případě uživatelova zájmu (zájmu dítěte) nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
neplnoleté osobyšipka dolů
Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných dětí k užívání alkoholických nápojů.

nález alkoholu
ve škole

Jak řešit tuto nepříjemnou situaci?

V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:
šipka doprava
a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
d) Zpracují stručný záznam o události.
V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:
šipka doprava
a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením dítěte, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno dítěte. Zápis podepíše i dítě, u kterého byl alkohol nalezen (nebo které jej odevzdalo). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí do své agendy. (doporučuji zápis realizovat i za předpokladu, že školské zařízení nemá žádnou konkrétní osobu pověřenou koordinací aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů).
d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož jedince, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u dítěte, které se jím intoxikovalo, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.