Alkohol ve škole

 

Alkohol na půdě školy představuje vážný problém s kázeňskými i trestněprávními následky a rozhodně by neměl být pracovníky školy tolerován. Příslušné nařízení ohledně postupu naleznete zde:

Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat (§ 12 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů).

 

skoly-alkohol-ve-skole

 • Školním řádem škola či školské zařízení (dále jen škola) stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy po dobu všech akcí školou pořádaných (§ 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
  a o změně souvisejících zákonů.
 • Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.
 • V případě, kdy je dítě přistiženo při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo
  v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 • Alkohol je třeba dítěti odebrat a zajistit, aby nemohlo v konzumaci pokračovat.
 • Podle závažnosti momentálního stavu dítěte, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 • V případě, kdy je dítě pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohroženo na zdraví
  a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 • Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením dítěte (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí do své agendy a vyrozumí vedení školy.
 • V případě, že dítě není schopno pokračovat v aktivitách, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si je vyzvedl, protože není zdravotně způsobilé k pobytu ve škole.
 • Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může
  od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.
 • Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že dítě konzumovalo alkohol
  ve škole i v případě, kdy je dítě schopno v aktivitě pokračovat.
 • Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (§ 10 odst. 4 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

skoly-alkohol-ve-skole2

Konzumace alkoholu ve škole

 • V případě uživatelova zájmu (zájmu dítěte) nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 • Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných dětí
  k užívání alkoholických nápojů.
 • V případě podezření na intoxikaci může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého či studenta s orientačním testováním na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením dítěte.Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu dítěte
  do aktivit pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že k intoxikaci došlo
  ve škole.

skoly-alkohol-ve-skole3

Nález alkoholu ve škole

 • V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:

a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
d) Zpracují stručný záznam o události.

 • V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:

a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením dítěte, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno dítěte. Zápis podepíše i dítě, u kterého byl alkohol nalezen (nebo které jej odevzdalo). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí do své agendy. (doporučuji zápis realizovat
i za předpokladu, že školské zařízení nemá žádnou konkrétní osobu pověřenou koordinací aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů)
d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce, a v případě, že se jedná o opakovaný nález
u téhož jedince, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u dítěte, které
se jím intoxikovalo, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.